Regulamin świadczenia usług elektronicznych
w serwisie internetowym Urlopek.PL

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Serwis internetowy działający pod adresem internetowym www.urlopek.pl jest udostępniony Użytkownikom przez HRnest Sp. z o.o. (dawniej ProBusiness Solutions Marek Jereczek) z siedzibą w Gdańsku (80-890), ul. Heweliusza 11, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, nr KRS: 0000723806, NIP: 5833293000, REGON: 369734182, kapitał zakładowy: 24.000 zł.

2. Serwis internetowy działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

3. Oferta Serwisu skierowana jest wyłącznie do przedsiębiorców.

4. Regulamin określa:

 • 4.1. rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Serwis internetowy,
 • 4.2. zasady świadczenia usług świadczonych drogą elektroniczną przez Serwis internetowy,
 • 4.3. obowiązki Użytkownika,
 • 4.4. warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną,
 • 4.5. tryb postępowania reklamacyjnego,
 • 4.6. odpowiedzialność oraz obowiązki Operatora.

5. Każdy Użytkownik zobowiązany jest z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z usług Serwisu internetowego do przestrzegania postanowień Regulaminu.

6. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu internetowego, Użytkownicy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu.

7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), Ustawy prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 24, poz. 83 z późniejszymi zmianami) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

II. DEFINICJE

1. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny na stronie internetowej pod adresem www.urlopek.pl umożliwiający stworzenie Konta.

2. KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem podanym przez Użytkownika, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Operatora, w którym gromadzone są dane Użytkownika.

3. REGULAMIN - niniejszy regulamin Serwisu.

4. SERWIS - serwis internetowy prowadzony za pośrednictwem strony internetowej pod adresem www.urlopek.pl umożliwiający korzystanie z usług oferowanych i świadczonych drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem przez Operatora, w tym z udostępnionej do korzystania Aplikacji zgodnie z Regulaminem.

5. STRONY - Użytkownik oraz Usługodawca.

6. APLIKACJA – udostępniany Użytkownikowi, drogą elektroniczną przez Serwis, program komputerowy o nazwie Urlopek, wspierający w zakresie jego funkcjonalności i przeznaczenia obsługę procesów kadrowych.

7. UŻYTKOWNIK (USŁUGOBIORCA) – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług Serwisu oraz Aplikacji i wyraziła zgodę na treść Regulaminu. Użytkownik może korzystać z Serwisu oraz Aplikacji jako:
a) Dział Kadr,
b) Przełożony,
c) Pracownik.

8. DZIAŁ KADR - Użytkownik zarządzający Kontem, który nadaje dostęp do Aplikacji Pracownikowi oraz Przełożonemu.

9. PRZEŁOŻONY - Użytkownik posiadający dostęp do Aplikacji nadany przez Dział Kadr. Przełożony zatwierdza dokumenty kadrowe wprowadzane przez Pracownika.

10. PRACOWNIK - Użytkownik posiadający dostęp do Aplikacji nadany przez Dział Kadr. Pracownik, za pośrednictwem Aplikacji, może przesyłać dokumenty kadrowe do ich zatwierdzenia przez Przełożonego.

11. OPERATOR, ADMINISTRATOR (USŁUGODAWCA) - HRnest Sp. z o.o. (dawniej ProBusiness Solutions Marek Jereczek) z siedzibą w Gdańsku (80-890), ul. Heweliusza 11, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, nr KRS: 0000723806, NIP: 5833293000, REGON: 369734182, kapitał zakładowy: 24.000 zł

12. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Operatora na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Serwisu.

13. OKRES ABONAMENTOWY – oznacza okres 3 lub 12 miesięcy, w ramach którego świadczone są przez Operatora na rzecz Użytkownika usługi drogą elektroniczną w ramach Serwisu, liczony od dnia rozpoczęcia świadczenia powyższych usług.

14. OPŁATA (ABONAMENT) – płatność należna Operatorowi z tytułu wynagrodzenia za świadczenie usług drogą elektroniczną w ramach Aplikacji, która podlega opłacie zgodnie z cennikiem.

15. SUBSKRYPCJA - oświadczenie woli Użytkownika na zawarcie umowy o świadczenie usługi elektronicznej w postaci założenia i prowadzania Konta w Serwisie oraz korzystanie z Aplikacji. Złożenie Subskrypcji następuje poprzez stworzenie Konta za pośrednictwem strony internetowej Serwisu działającej pod adresami www.urlopek.pl oraz wybór pakietu. Rodzaj pakietu jest uzależniony od liczby pracowników dla których ma być prowadzona Aplikacja oraz dodatkowych Modułów.

16. MODUŁ - oddzielny (względem Aplikacji) twór, zawierający dostępne w nim implementacje procedur oraz funkcji.

17. WERSJA TESTOWA - bezpłatny okres do testowania Aplikacji udostępniony Użytkownikowi przez Operatora, trwający 21 dni. Operator oświadcza, że umożliwienie Użytkownikowi dostępu do Aplikacji na bezpłatny okres testowy nie stanowi świadczenia usługi w rozumieniu przepisów prawa cywilnego oraz przepisów podatkowych i jest dokonywany nieodpłatnie, wyłącznie w celach testowych i reklamowych na rzecz Użytkownika.

18. DZIEŃ DORĘCZENIA - oznacza dzień wysłania oświadczenia/informacji pocztą elektroniczną (e-mail) na adres elektroniczny podany w danych kontaktowych lub 7 dzień od dnia wysłania oświadczenia/informacji w formie pisemnej na adres podany w danych kontaktowych - jeżeli dzień ten jest dniem ustawowo wolnym od pracy, za dzień doręczenia przyjmuje się pierwszy dzień powszedni, który po nim następuje.

19. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna pozwalająca Użytkownikowi na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Użytkownika adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Operatora, dotyczących usług dostępnych w Serwisie lub Aplikacji.

III. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ SERWIS

1. Operator umożliwia za pośrednictwem Serwisu, odpłatne korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:

 • 1.1. prowadzenie Konta w Serwisie oraz udostępnianie, poprzez sieć Internet, Aplikacji do korzystania na zasadach określonych w Regulaminie,
 • 1.2. udostępnienie miejsca na serwerze w celu przechowywania danych przetwarzanych za pomocą Aplikacji,
 • 1.3. korzystanie z Newslettera.

2. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Użytkowników Serwisu odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.

3. Operator ma prawo do zamieszczania na stronie internetowej Serwisu treści reklamowych dotyczących usług Operatora. Treści te, stanowią integralną część Serwisu i prezentowanych w nim materiałów.

4. Korzystanie przez Użytkownika z Aplikacji jest związane odpowiednio z tworzeniem, przechowywaniem, przetwarzaniem dokumentów i danych Użytkownika.

5. W związku z korzystaniem z Serwisu oraz Aplikacji Użytkownik nie nabywa jakichkolwiek praw do Serwisu oraz Aplikacji (ani jakiejkolwiek ich części), za wyjątkiem tych uprawnień, które wprost zostały mu przyznane w treści Regulaminu.

6. Użytkownik w ramach korzystania z Aplikacji, na zasadach określonych Regulaminem i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, ma prawo w szczególności:

 • 6.1. zamieszczać w Aplikacji informacje oraz pliki,
 • 6.2. opisywać umieszczone przez siebie pliki.

7. Za skutki działań Użytkownika polegających na umieszczaniu lub udostępnianiu plików lub jakichkolwiek innych treści w Aplikacji, odpowiedzialność ponosi wyłącznie ten Użytkownik.

IV. WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Operator:

 • 1.1. komputer z dostępem do Internetu,
 • 1.2. dostęp do poczty elektronicznej,
 • 1.3. przeglądarka internetowa,
 • 1.4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

2. W celu rozpoczęcia korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Serwisu, Użytkownik musi dokonać rejestracji Konta za pomocą Formularza Rejestracji udostępnionego na stronie internetowej pod adresem www.urlopek.pl. W trakcie rejestracji Użytkownik zobowiązany jest podać następujące dane.

 • 2.1. login,
 • 2.2. adres poczty elektronicznej,
 • 2.3. hasło dostępu,
 • 2.4. rodzaj Subskrypcji.

3. Dane podane przez Użytkownika w trakcie procesu rejestracji Konta, są niezbędne do zawarcia umowy o świadczenie usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Serwisu oraz Aplikacji i rozpoczęcia korzystania z usług w ramach Serwisu oraz ich rozliczenia.

4. Podawane przez Użytkownika dane, powinny być zgodne ze stanem faktycznym i prawnym. W okresie obowiązywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu, Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego aktualizowania tych danych w każdym przypadku ich zmiany.

5. Użytkownik zobowiązany jest do aktualizacji swoich danych, pod rygorem, iż w przypadku braku wykonania tego obowiązku bądź wykonania go w sposób nienależyty, oświadczenie, faktura lub informacja itp. wysłana przez Operatora do Użytkownika na dotychczasowe podane dane kontaktowe, w tym adresy elektroniczne będzie traktowana za skutecznie doręczoną.

6. Użytkownik nie może przenosić praw i obowiązków wynikających z umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu, na inne podmioty, bez uprzedniej, pisemnej zgody Operatora, pod rygorem nieważności.

V. WARUNKI ŚWIADCZENIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1. Świadczenie Usług Elektronicznych przez Serwis ma charakter odpłatny. Możliwość dostępu i korzystania przez Użytkownika z usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Serwisu oraz Aplikacji jest odpłatna, z tym zastrzeżeniem, że Użytkownik ma prawo do skorzystania z tzw. Wersji Testowej, tj. dostępu do Aplikacji i możliwości korzystania z udostępnionych w jego ramach usług świadczonych drogą elektroniczną bez konieczności dokonania Opłaty. Użytkownik ma prawo do skorzystania tylko jeden raz z Wersji Testowej niezależnie od tego ile razy zawiera kolejne umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu.

2. Podstawą świadczenia usług na rzecz Użytkownika przez Operatora w zakresie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu jest poniesienie przez Użytkownika Opłaty.

3. Opłata za korzystanie z Aplikacji jest uzależniona od rodzaju Subskrypcji.

4. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Serwisie zawierana jest na czas nieoznaczony.

5. Użytkownik korzystający z Serwisu oraz Aplikacji wyraża zgodę za elektroniczną wymianę danych i jednocześnie zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy bezterminowo wszelkich okoliczności i poufnych informacji, o których dowiedział się w związku z wykonywaniem umowy.

VI. OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

1. Użytkownik zobowiązany jest do współpracy z Operatorem przy wykonywaniu Usług Elektronicznych.

2. Użytkownik zobowiązuje się do udzielania Operatorowi informacji zgodnych ze stanem faktycznym oraz udostępniania informacji potrzebnych do należytego wykonania Usług Elektronicznych.

3. Korzystając z Aplikacji, Użytkownik zobowiązany jest do działania w sposób zgodny z prawem oraz dobrymi obyczajami, szanując dobra osobiste oraz prawa własności intelektualnej osób trzecich.

4. Użytkownik zobowiązuje się do przekazywania danych zgodnych ze stanem faktycznym oraz niedostarczania treści o charakterze bezprawnym.

VII. PŁATNOŚCI

1. Użytkownik jest zobowiązany uregulować należność za wybraną Subskrypcję nie później niż w terminie 7 dni roboczych od daty złożenia Subskrypcji. Jeżeli Subskrypcja jest poprzedzona Wersją Testową, Użytkownik jest zobowiązany uregulować należność za wybraną Subskrypcję nie później niż w terminie 7 dni roboczych od zakończenia okresu Wersji Testowej. Za dzień wpłaty uznaje się dzień zaksięgowania wymaganej należności na koncie bankowym Operatora. Brak wpłaty w wyznaczonym terminie jest równoznaczny z anulowaniem Subskrypcji.

2. Użytkownik wyraża zgodę na przesyłanie przez Operatora faktur VAT w formie elektronicznej zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. z 2010 r. nr 249, poz. 1661).

3. Faktura VAT w postaci papierowej będzie wystawiona oraz dostarczona za pomocą poczty tylko na wyraźne życzenie Użytkownika wyrażone w formie pisemnej przesłane na adres Operatora.

VIII. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

1. Użytkownik z chwilą zaakceptowania Regulaminu uznaje, że całość praw autorskich i wszystkie znaki towarowe związane z Serwisem i Aplikacją oraz Konta Użytkowników, a nie wyłączone postanowieniami odrębnych przepisów czy licencji należą do Operatora i podlegają prawnej ochronie, w szczególności przez ustawę z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 24, poz. 83 z późniejszymi zmianami).

2. Zabronione jest korzystanie z tych praw własności intelektualnej bądź z usług Serwisu i Aplikacji do celów innych niż te ściśle określone Regulaminem. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Administratorowi, będącą następstwem użycia firmy lub znaków towarowych Serwisu oraz Aplikacji, bez zgody Administratora lub niezgodnie z Regulaminem.

3. Pobieranie, wykorzystywanie oraz przetwarzanie treści Serwisu oraz Aplikacji, w tym za pomocą robotów internetowych lub innych automatycznych systemów pobierania danych z Serwisu oraz Aplikacji bez zgody Operatora jest równoważne z naruszeniem Regulaminu.

IX. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SERWISU ORAZ OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY

1. Wykonując umowę zawartą pomiędzy Stronami, Operator zobowiązuje się wykonać Usługę z należytą starannością, ponosząc odpowiedzialność w przypadku jej niezachowania.

2. Odpowiedzialność Operatora doznaje następujących ograniczeń:

 • 2.1. Operator nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek bezprawne działania Użytkownika korzystającego z usług Serwisu oraz Aplikacji,
 • 2.2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za ujawnienie przez Użytkownika informacji niejawnych w trakcie elektronicznej wymiany informacji z innym Użytkownikiem,
 • 2.3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za straty, które poniósł Użytkownik w związku z nienależytym lecz niezawinionym przez Operatora działaniem Aplikacji jak również z tytułu ewentualnych utraconych korzyści przez Użytkownika.

3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet, w szczególności włamaniami do systemu Użytkownika, przejęciami haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu Użytkownika wirusami.

4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody czy straty wynikające z niewłaściwego korzystania przez Użytkownika z Serwisu oraz Aplikacji w szczególności spowodowane błędnie lub niepoprawnie wprowadzonymi danymi przez innego Użytkownika.

X. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE DOTYCZĄCE USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ SERWIS

1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Serwisu oraz Aplikacji, Użytkownik może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: pomoc@urlopek.pl

2. Zaleca się podanie w powyższej wiadomości e-mail jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

3. Rozpatrzenie reklamacji przez Operatora następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

4. Odpowiedź Operatora w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Użytkownika podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Użytkownika sposób.

XI. WARUNKI ROZWIĄZANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej.

 • 1.1. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym.
 • 1.2. W przypadku wypowiedzenia umowy przez Użytkownika, wszelkie Opłaty nie podlegają zwrotowi.
 • 1.3. Użytkownik może wypowiedzieć umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia i bez wskazywania przyczyn przesyłając stosowne oświadczenie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: pomoc@urlopek.pl.
 • 1.4. Usługodawca może zablokować Konto Użytkownika, a nawet wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną o charakterze ciągłym i bezterminowym w szczególności w przypadku, gdy Użytkownik:
  • 1.4.1. narusza Regulamin,
  • 1.4.2. dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu,
  • 1.4.3. działa na szkodę Operatora lub
  • 1.4.4. poda nieprawdziwe dane w procesie rejestracji lub nie zaktualizuje niezwłocznie zmiany podanych danych odpowiednio do stanu faktycznego,
  • 1.4.5. nie dokonuje terminowo Opłat,
  • 1.4.6. dopuszcza się działań zmierzających do naruszenia bezpieczeństwa danych przetwarzanych w Serwisie oraz za pomocą Aplikacji lub podejmuje nieuprawnioną próbę dostępu do Serwisu lub dokonuje innych czynności mających na celu zakłócenie prawidłowego działania Serwisu lub
  • 1.4.7. wykonuje czynności niezgodne z prawem.
 • 1.5. Operator jest uprawniony do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu z natychmiastowym skutkiem rozwiązującym w przypadkach określonych w ust. 1.4. niniejszego rozdziału.
 • 1.6. Operator może w dowolnym momencie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu, z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.
 • 1.7. Oświadczenie woli Operatora dotyczące wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu dla swej ważności wymaga formy pisemnej lub formy elektronicznej i winno być przesłane odpowiednio na adres Użytkownika lub adres elektroniczny Użytkownika podany w danych kontaktowych. Okres wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu rozpoczyna swój bieg począwszy od Dnia Doręczenia oświadczenia woli Operatora o wypowiedzeniu Umowy.
 • 1.8. Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.
 • 1.9. Użytkownikowi przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy wyłącznie po dokonaniu wszystkich należnych Opłat względem Serwisu za korzystanie z jego zasobów oraz zasobów Aplikacji.

2. Usługodawca i Użytkownik mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług elektronicznych w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowy zawierane przez Operatora w ramach działalności Serwisu oraz Aplikacji zawierane są w języku polskim, zgodnie z obowiązującym na terytorium Polski prawem.

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie. Zmiany dokonane w Regulaminie Serwisu wiążą Użytkownika, pod warunkiem iż został on prawidłowo poinformowany o zmianach i nie wypowiedział umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 7 dni od dnia powiadomienia Użytkownika o zmianach przez Serwis.

3. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.

4. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Użytkownikiem, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.